Библиотека

Стихи на даргинском языке Аминат Абдурашидова

Автор книги:

Неш
Дунъяличиб агара
Х1ечибра малх1ямси жан.
Х1ечил рарх кариасли,
Урк1и бирар авадан.

Х1ела дуц1арти някъба
Бек1 х1яршбирулри дила:
Далуйти алк1ахъули
Диндаличир урк1ила

Х1ела някъла ванадеш
Урк1илизиб саб дила:
Макьамтачи шурбухъи
Ях1-ламусла,талих1ла.

Х1угъунти биаллири
Лебилра халкь дунъяла,
Талих1ла зурх1яб улки
Ванзаличиб нушала.

Марка
«Баркат»бик1ар бухънаби,
Гумайлаб т1ашбизурти,
Кайкалли бег1 гьаларти
Маркала амъур к1унт1ри.

Каркули сари илди
Малх1ямли ванзаличи.
Ардихули хяса-няс
Детаурти х1урк1бачил.

Х1ебли тяп нешликьяйда
Ванза саб х1яршбирули,
Г1ямрура,далайраван
Т1абиг1ят саби балги.

Адам,дигалли дунъя
Г1урра жагабиубли,
Х1ела дигила гьели
Бег1ен ил сахаватли.

+++
Къялкъяличил мурали
Удулра ну ишбарх1и,
Абзлизир бузерили
Дуц1ардариб дила х1и.

Юх,вирх1ейрар гьарилли
Х1янчила ц1а гьандуцес,
Дудешла къеллис г1ергъи
Къел гьарахъли ардукес.

Х1ела анкъи
Г1ях1лас сецад ванали
Биалра х1ела анкъи
Х1ед илцад ванаси саб,
Халкьла урк1бала анкъи.

Г1ях1лас ванабик1уси
Х1ела чирагъла шала,
Адамта лямц1бик1ахъу
Сабсин берх1ила шала.

Халкьлис харжбарибси ц1акъ
Кавлан х1ела миц1ирли,
Ламуслисра,ях1лисра
Хъарихъли детаурли.

Дай дугира ухахъен
Х1ела анкъила шала,
Илала лямц1личибли,
Балану урк1и х1ела.

Урхьу
Макьамван ругерти сар
Гердик1ули гьайбатли,
Чехьерила михъирван
Урхьу гьигьбик1ахъули.

Хьанц1а дарайла майдан
Зурх1ябла ранг бируси
Пикрумазибван гьалаб
Урхьу саб лех1кахъили.

Байдирули малх1ямли
Кьяшми исбагьи хъинжла,
Шивк1ивдиру ругерли
Г1яшли дугьби дигайла.

Вявдик1ар чяйкабира-
«Урузмак1уд»дик1утин,
Г1елабях1 бубшар рамчра
Хапли урузбиубсин.

Диги сар алавчарли
Гьар жайзир рамчдик1ули,
Урк1ира леб х1яйрансин
Илдачи кьясбиубли.

Кнопка вызова формы

Как приобрести:Слушать книгу "Стихи на даргинском языке Аминат Абдурашидова" онлайн.

Скачать книгу "Стихи на даргинском языке Аминат Абдурашидова" онлайн.

Читать книгу "Стихи на даргинском языке Аминат Абдурашидова" онлайн.

Перейти к верхней панели